×

Error

[OSYouTube] Alledia framework not found

Algemene voorwaarden

Artikel 1, algemeen

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle mogelijke reserveringen van 1 of meer (vakantie)woningen via balatonview.com, balatonzicht.nl en/of alle gerelateerde websites (hierna te noemen Balatonview).
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op/voor derden (en hun resp. websites) via welke de (vakantie)woningen zoals te reserveren via de site balatonview.com te reserveren zijn.
 3. Balatonview is onderdeel van de firma PriBe B.V., ingeschreven bij het KvK onder nummer 51487101, BTWnr: NL8500.46.747.B01
 4. Onder verhuurder wordt verstaan de verhurende partij zijnde PriBe B.V. in deze werkende onder de noemer Balatonview.com
 5. Onder huurder wordt verstaan diegene welke de reservering maakt, maar ook alle overige personen die gebruik maken van de gereserveerde/gehuurde (vakantie)woning. In deze dus ook huurster, huurders, huursters.
 6. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de reservering.
 7. Onder beheerder wordt verstaan de door Balatonview aangewezen contactpersoon in Hongarije.
 8. Onder woning wordt verstaan de (vakantie)woning zelf, maar ook het evt. (dak)terras, veranda, tuin, zwembad en aanwezige (speel)attributen.

 

Artikel 2, tot stand koming overeenkomst

 1. Reservering van een woning geschiedt via internet of telefonische aanvraag
 2. De reservering komt tot stand na bevestiging van de reservering en ontvangst van de (aan)betaling.
 3. Middels de website wordt het reserveringsproces ge-automatiseerd.

 

Artikel 3, betaling

 1. Indien gebruik wordt gemaakt van de ge-automatiseerde afhandeling van de aanvraag via de website wordt de aanbetaling ge-automatiseerd afgehandeld.
 2. Indien niet gebruik is gemaakt van de ge-automatiseerde afhandeling van de aanvraag incl. financiele afhandeling hiervan geldt de volgende bepaling (bepaling 3):
 3. Binnen de genoemde termijn op de bevestiging van de aanvraag dient het gevraagde percentage (regulier 50%) van het totaalbedrag
 4. Het resterende percentage (regulier 50%) en de waarborgsom dient uiterlijk 2 maanden voor het begin van de startdatum van de reservering overgemaakt te worden.
 5. Bij niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen wordt een herinneringsverzoek gestuurd. De termijn van betaling van dit herinneringsverzoek is 7 (kalender)dagen. Indien betaling niet binnen deze termijn is ontvangen is het Balatonview vrij om de reservering naar eigen inzicht te annuleren.

 

Artikel 4, (ver)huurperiode

 1. De woning is voor verhuurder beschikbaar vanaf 15:00 uur (lokale tijd) van de eerste dag van de reservering
 2. De woning en het daartoe behorende terrein dient door huurder voor 10:00 uur van de laatste dag van de reservering verlaten te zijn
 3. Afwijkingen alleen in overleg met verhuurder (en via verhuurder met beheerder)
 4. Verhuurder heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen indien niet aan bovenstaande bepalingen gehoor wordt gegeven. Indicatieve zijn deze kosten: de dagverhuurpijs per 'overtreding' met een opslag van 10%.

 

Artikel 6, eindschoonmaak

 1. Van huurder wordt verwacht de woning in schone staat achter te laten (de staat zoals u hem gevonden heeft).
 2. Hieronder wordt ook verstaan: het serviesgoed terug in de kasten, alle huishoudelijke en keukenapparatuur schoon en/of leeg en het wasgoed (lakens, slopen en handdoeken) bij de wasmachine te leggen.
 3. Ook het (dak)terras, veranda, zwembad en tuin dienen schoon achtergelaten te worden.
 4. Indien de woning niet conform bovenstaande wordt achtergelaten worden door verhuurder kosten in rekening gebracht voor het schoonmaken van de woning, met een minimum van €100 per woning.

 

Artikel 7, waarborgsom

 1. De waarborgsom dient uiterlijk gelijktijdig te worden voldaan met het moment dat de volledige reservering wordt betaald (zie artikel 3)
 2. De waarborgsom bedraagt €250,- per reservering
 3. De waarborgsom wordt uiterlijk 2 weken na afloop van het verblijf teruggestort door verhuurder, onder aftrek van de eventuele door de huurder gemaakte kosten voor schade, vermissing, schoonmaak of andere kosten.
 4. Kleine schades, zoals bijv. een gebroken glas, worden niet in rekening gebracht indien deze door huurder aan verhuurder en/of beheerder worden gemeld zodat deze tijdig kunnen worden vervangen voor nieuwe huurders/gasten.

 

Artikel 8, be-eindiging en/of wijziging van de huurovereenkomst door de huurder

 1. Het is niet mogelijk om als huurder wijzigingen in een bestaande reservering te maken, anders dan na goedkeuring van de verhuurder.
 2. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een reservering of be-eindiging van de reservering door de huurder zal geen restitutie plaatsvinden van de reservering. Dit ongeacht of deze annulering cq. be-eindiging voor, tijdens of na het verblijf in de woning plaats vindt.
 3. Uitsluitend indien verhuurder de woning voor dezelfde (volledige) periode alsnog kan verhuren kan verhuurder over gaan tot restitutie. Dit naar beoordeling van verhuurder.
 4. Restitutie zal altijd plaats vinden in de vorm van een tegoedbon voor een toekomstige reservering.
 5. Tegoedbonnen zijn overdraagbaar.
 6. Ter volledigheid: Bij latere betrekking van c.q. voortijdige be-eindiging van het verblijf in de woning blijft de volledige huurprijs verschuldigd.

 

Artikel 9, aansprakelijkheid Balatonview

Balatonview is op geen enkele wijze aansprakelijk (c.q. aansprakelijk te stellen) voor:

 1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de woning;
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de woning van water- en/of energievoorzieningen;
 3. Kennelijke fouten en/of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen/uitingen;
 4. Ongevallen in en om de gereserveerde wonin;

 

Artikel 10, aansprakelijkheid huurder

 1. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de woning incl. de inventaris, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van huurder dan wel derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde bevinden.
 2. Het onjuist en/of niet afsluiten van de woning indien huurder geen toezicht met als gevolg dat derden zich toegang tot de woning kunnen verschaffen wordt gezien als het verlenen van toestemming door huurder zoals genoemd in lid 1 van dit artikel.
 3. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de woning kunnen door verhuurder bij huurder aanvullende kosten (ter compensatie) in rekening worden gebracht.